Spring naar content

Privacyverklaring

Algemeen

Dit is de privacyverklaring van Dorpsteam Goirle. Dorpsteam Goirle verwerkt de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Verwerken van persoonsgegevens

Gebruik van onze diensten

Wanneer u deelneemt aan onze activiteiten noteren we uw contactgegevens zodat we contact met u op kunnen nemen over de activiteit.

Wanneer u een ondersteuningsvraag hebt gesteld aan het dorpsteam leggen we meer gegevens vast, zoals uw hulpvraag en gegevens over uw persoonlijke situatie. Daarnaast leggen we de voortgang van onze ondersteuning aan u vast. We doen dit om een goede inschatting te kunnen maken van uw vraag en onze ondersteuning goed te kunnen volgen en verantwoorden.

Deze gegevens worden opgeslagen in het registratiesysteem Burgers en Leefomgeving in Kaart (BLIK), en alleen gebruikt om onze ondersteuning en diensten aan u op een goede manier te kunnen (blijven) aanbieden. Deze informatie zal niet voor andere doeleinden worden gebruikt. 

Uw persoonsgegevens worden alleen ingezien en/of gebruikt door medewerkers en/of vrijwilligers van Dorpsteam Goirle. Wanneer we informatie uit willen wisselen met derden, zoals uw huisarts vragen we u om toestemming. Indien gewenst kunt u uw toestemming op een later moment altijd intrekken. Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden zonder uw toestemming, tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet, bijvoorbeeld wanner er sprake is van onveiligheid.

Bewaartermijn

Het dorpsteam bewaart uw gegevens 2 jaar nadat onze ondersteuning aan u is gestopt en we het dossier hebben gesloten. Het eerste jaar is dit vanwege onze verantwoording aan de gemeente. Hiervoor dienen we cijfers aan te leveren over de aantallen en duur van onze ondersteuning. We bewaren uw gegevens daarna nog 1 jaar zodat u niet opnieuw al uw gegevens met ons hoeft te delen wanneer u opnieuw een beroep op ons doet

Bij trajecten bij het maatschappelijk werk is onze bewaartermijn 5 jaar en als er een jongere (<18 jaar) direct bij betrokken is in het traject, dan is onze bewaartermijn 20 jaar. Deze informatie bewaren wij in ons digitale archief.

Uw privacy rechten

U heeft recht op inzage in uw dossier en het recht om correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen. U kunt het verzoek hiervoor indienen bij uw contactpersoon.  Deze zal dan contact opnemen met de privacy adviseur van ContourdeTwern om uw verzoek correct af te handelen. U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met de privacy adviseur van ContourdeTwern via privacyadviseur@contourdetwern.nl

Wij streven er naar om u zo snel mogelijk, toch uiterlijk binnen 4 weken inzage te geven in uw dossier. Wij kunnen u vragen u te legitimeren, omdat we er zeker van willen zijn dat de inhoud van uw dossier alleen aan u wordt verstrekt. Bij een verzoek om correctie of verwijdering beoordelen we of dit verzoek gevolgen heeft voor onze ondersteuning aan u. Wanneer dit zo is, zullen we u hierover informeren.

Als u in algemene zin wilt weten welke persoonsgegevens van u door het Dorpsteam Goirle worden verwerkt, kunt u schriftelijk of per mail een AVG inzageverzoek doen. Aan uw verzoek wordt binnen 30 dagen uitvoering gegeven. Mocht blijken dat uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn dan kunt een aanvullend verzoek doen om uw gegevens te laten wijzigen of aan te vullen. U kunt uw verzoek schriftelijk of per e-mail sturen aan:

ContourdeTwern
t.a.v. Privacy Adviseur
Postbus 3078
5003 DB Tilburg
e-mail: privacyadviseur@contourdetwern.nl

Tevens kunt u het Register Verwerking Persoonsgegevens opvragen via bovenstaande contactgegevens. U ontvangt binnen 8 dagen hierop onze reactie.

Wanneer u nog vragen hebt over hoe wij omgaan met uw privacy kunt u contact opnemen met de privacy adviseur, zie contactgegevens hiervoor.

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) houdt in Nederland toezicht op de juiste toepassing van de AVG. Wanneer u zich zorgen maakt over hoe wij omgaan met uw privacy, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de AP.

Beveiliging en geheimhouding

Wij hebben passende maatregelen genomen om onze systemen technisch te beveiligen. Daarnaast zijn alle medewerkers van Dorpsteam Goirle verplicht tot geheimhouding van hetgeen hen in het werk ter kennis komt op basis van de CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening en de beroepscode voor Sociaal Werkers. Deze verplichting geldt ook na beëindiging van het dienstverband. Onze vrijwilligers verklaren eveneens vooraf schriftelijk strikte geheimhouding te zullen bewaren ten aanzien van alle verkregen informatie tijdens de werkzaamheden als vrijwilliger bij Dorpsteam Goirle.

Website

Hieronder leggen wij uit welke persoonsgegevens wij via de website verzamelen en gebruiken, met welke doelen wij dat doen, en hoe wij hiermee de gebruikservaring verbeteren. Wij raden u aan deze privacy- en cookieverklaring zorgvuldig te lezen. Deze privacy- en cookieverklaring is voor het laatst aangepast op 1 juli 2020.

De website en ICT systemen van Dorpsteam Goirle worden beheert door Stichting ContourdeTwern, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Brabant onder nummer 41096481.

Privacy van bezoekers

De persoonsgegevens van de bezoekers van de website behandelt ContourdeTwern met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Dit gebeurt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Uw persoonsgegevens worden in overeenstemming met alle toepasselijke privacyregelgeving behandeld.

Contactformulier

In het contactformulier op de website vragen wij om een naam, telefoonnummer en e-mailadres om contact met u op te kunnen nemen. Wij vragen om een organisatie zodat wij weten van wie de vraag afkomstig is. Na afhandeling van de mail met het aanmeldformulier wordt deze door de betrokken medewerker verwijderd. 

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrieven worden enkel verstuurd indien hier expliciet toestemming voor wordt gegeven door de ontvanger. Wij gebruiken de naam en het e-mailadres enkel voor het verzenden van de online nieuwsbrief.

Cookies

Deze website maakt gebruik van twee soorten Google cookies. Een is bestemd voor  Analytics, zie hierna. De andere Google cookies zijn bestemd voor de voorleesfunctie voor blinden en slechtzienden.

Google Analytics

ContourdeTwern gebruikt Google Analytics om bezoekersstatistieken te verzamelen en rapportages daarvan samen te stellen, met als doel de website gebruiksvriendelijker te maken.

De informatie die door Google wordt verzameld wordt opgeslagen op servers van Google. ContourdeTwern heeft enkel toegang tot de geanonimiseerde en geaggregeerde data die door middel van rapportages in Google Analytics beschikbaar wordt gesteld. De gegevens worden door Google al geanonimiseerd dus ContourdeTwern kan op geen enkele manier herleidbare gegevens zoals persoonsgegevens of IP gegevens inzien. De gegevens van Google Analytics worden alleen gebruikt om de website te verbeteren en worden slechts door een beperkte groep medewerkers en de webbouwer (Yard Digital Agency) gebruikt.

Opt-out

Alle gegevens zijn eigendom van Google. Google kan deze informatie verstrekken aan derden, als zij daar wettelijk toe verplicht worden. Lees het privacybeleid van Google Analytics voor meer informatie over wat Google met uw informatie doet. U kunt Google Analytics helemaal blokkeren door een zogenaamde add-on op uw browser te installeren. De add-on kunt u downloaden via https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Beveiliging

Wij zorgen ervoor dat persoonsgegevens op een passende manier worden beveiligd tegen misbruik en ongeautoriseerde toegang. Onze website is voorzien van een SSL-certificaat, waardoor vertrouwelijke informatie versleuteld wordt verzonden en uw gegevens niet onderschept kunnen worden. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot deze gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Wijziging van privacy verklaring

De tekst van deze privacyverklaring kan, zonder voorafgaande aankondiging, door CdeT te allen tijde worden gewijzigd. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.